ระบบท่อลม

การคำนวณออกแบบท่อลม หาขนาดท่อลม ในเชิงวิศวกรรมที่ใช้อยู่จะมีวิธีคำนวณท่อลม อยู่ 3 วิธีดังนี้ครับ

1. Velocity Reduction Method เป็นการออกแบบ โดยเลือกความเร็วเริ่มต้นก่อนที่ Fan Discharge แล้วลดความเร็วลมลงไปขณะที่ท่อลมได้ส่งลม ออกไปยังหัวจ่ายจุดต่างๆ โดยควรกำหนดความเร็วลมที่จุดแรกตามค่าแนะนำ

2. Equal Friction Method วิธีนี้เป็นการกำหนดให้มีค่า friction loss ต่อความยาวเท่ากันตลอดทั้งระบบ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกว่าแบบแรกออกแบบได้ทั้งท่อลมส่ง ท่อลมกลับ ท่ออากาศเติม fresh air ทำโดยเลือกความเร็วลมเริ่มต้นในท่อหลักซึ่งอยู่ ใกล้พัดลมมากที่สุด โดยเปิดค่าที่เหมาะสมจากตารางแนะนำ นำค่าความเร็วลมเริ่มแรกและปริมาณ ลม ไปคำนวณหาค่า Friction Rate แล้วนำค่าไปใช้ทั้งระบบ

3. Static Regain Method เหมาะกับท่อลม ความเร็วสูง (สูงกว่า 2000 fpm) หลักการง่ายๆ คือ เลือก ขนาดท่อลมให้ได้ Regain อันเนื่องมาจากการลดความเร็วลม ลง ณ แต่ละส่วนที่มีการแยกของท่อลม หักล้างพอดีกับ Friction Loss ที่จะเกิดในท่อลมส่วนถัดมา ดังนั้น Static Pressure จึงคงเท่าเดิมกับก่อนที่มีการแยกท่อ วิธีการทำจะทำ ได้โดยเลือกความเร็วเริ่มต้นแรกที่ พัดลม จากนั้นเลือกขนาดท่อลม แรก สำหรับขนาดท่อลมส่วนที่เหลือทำโดยใช้แผนภูมิ L/Q Ratio และแผนภูมิ Low Velocity Static regain

round duct fittings

rectangular duct moro.co.th

duct fittings

flat over duct fittings moro.co.th

round duct fittings1 moro.co.th

fundamentals volume moro.co.th

 

 

 

เครติดข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม http://www.vrvclub.com/…/engineering-desig…/92-duct-design-1