การปลด-สับ HT Drop Out Fuse

1. ก่อนทำการปลด-สับ HT Drop Out Fuse ต้องปลดที่สภาวะ No Load โดยให้ปลดโหลดทั้งหมด เช่น LT Switch, Circuit Breaker ภายในโรงงานหรืออาคารออกทั้งหมด

2. ผู้ปลดหรือสับ ต้องสวมถุงมือยางแรงสูงทุกครั้ง ยืนในที่มั่นคง และใช้ไม้ชักฟิวส์ทำการปลดหรือสับ

3. ลำดับการปลด HT Drop Out Fuse ให้ปลดเฟสริมทั้งสองข้าง ก่อน แล้วจึงปลดเฟสกลาง (ปลด A-C-B หรือ C-A-B) การสับให้สับ เฟสกลางก่อนแล้วจึงสับเฟสริมทั้งสองข้าง (สับเฟส B-C-A หรือ B-A-C)

4. ให้สับกระบอกฟิวส์ให้แน่นภายในครั้งเดียว ถ้าสับเข้าไปแล้วยัง ไม่แน่นให้ดึงกระบอกฟิวส์ลงมาในตำแหน่งเดิมแล้วทำการสับเข้าไปใหม่

5. ขณะฝนตกมีลมพายุห้ามทำการปลด-สับ HT Drop Out Fuse

อุปกรณ์สำหรับปลด-สับ HT Drop Out Fuse

1. ไม้ชักฟิวส์แรงสูงชนิด 2 ท่อน หรือ 3 ท่อน

2. ถุงมือยางแรงสูง Class-C

3. Load Buster ใช้ประกอบไม้ชักฟิวส์ปลด HT Drop Out Fuse ขณะมี Load (สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นจึงจะใช้ได้)

คำแนะนำจาก…การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Credit : ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)