การวัดผลการบำรุงรักษาตามแผน

การบำรุงรักษาตามแผนจะทำให้เครื่องจักรใช้งานได้ดีตลอดเวลา และเมื่อเกิดการเสียหายก็จะกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาตามแผนสามารถทำได้โดยวัดอัตราการใช้งานของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการเสียหายและเวลาที่ใช้ในการซ่อม (Inherent Availability) รวมทั้งวัดอัตราการใช้งานของเครื่องจักรอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาและเวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษา (Achievement Availability) ซึ่งอัตราการใช้งานทั้งสองสามารถหาได้โดย

Inherent Availability = MTBF/(MTBF+MTTR)

เมื่อ

MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures
(ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง)
MTTR หมายถึง Mean Time To Repair
(ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดการเสียหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง)

Achievement Availability = MTBM / (MTBM+ )

เมื่อ

MTBM หมายถึง Mean Time Between Maintenance
(ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการบำรุงรักษาแต่ละครั้ง)
หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการบำรุงรักษาแต่ละครั้ง


ถึงแม้ TPM จะเป็นการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม แต่หน้าที่ของฝ่ายซ่อมบำรุงก็ไม่ได้ลดลงเลย เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากการแก้ไขเป็นหลัก การป้องกันเป็นรอง และการปรับปรุงในบางครั้งเท่านั้น มาเป็น การป้องกันเป็นหลัก การปรับปรุงเป็นรอง และบางครั้งเท่านั้นที่ทำการแก้ไข

Credit