การเชื่อมโลหะ (Metal Welding)
การเชื่อมโลหะ หมายถึง กรรมวิธีกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้ติดกันอย่างแข็งแรงสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสำคัญในงานโลหะ โดยเฉพาะงานโลหะที่ทำตามแบบ ซึ่งการเชื่อมสามารถกระทําได้หลายๆ วิธี ทั้งแบบกรรมวิธีใช้แรงดันและกรรมวิธีการหลอมละลาย ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นวิธีหลักๆ ได้ดังนี้
การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Shield Metal Arc Welding Process : SMAW)
การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding Process : SAW)
การเชื่อมโลหะก๊าซคลุม (Gas Metal Arc Welding Process : GMAW)
การเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซคลุม (Gas Tungsten Arc Welding)
การเชื่อมโลหะด้วยก๊าซออกซิ-อะเซติลีน (The Oxy-acetylene Welding Process : OAW)
การเชื่อมพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)
การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Shield Metal Arc Welding Process : SMAW)
กระบวนการเชื่อมเกิดจากการอาร์คระหว่างปลายลวดเชื่อมไฟ้ฟ้า (Electrode) กับชิ้นงาน (Base Metal) ทําให้เกิดความร้อนอันรุนแรง (ประมาณ 3,300°C – 5,500°C ) เผาแผ่นโลหะงานตรงจุดที่อาร์คให้หลอมละลายเป็นแอ่ง ขณะเดียวกันปลายลวดเชื่อมก็หลอมละลายและหยดเติมลงไปในแอ่งนั้น
การเชื่อมใต์ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding Process : SAW)
เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับโลหะชิ้นงาน ลวดเชื่อมถูกป้อนมาอย่างต่อเนื่องโดยอุปกรณ์ป้อนลวด ก่อนเริ่มต้นเชื่อมและขณะเชื่อมจะมีผงฟลักซ์ชนิดเม็ดละเอียดจากถังใส่ฟลักซ์ (Flux Hopper) ไหลลงมาคลุมปกปิดการอาร์ค และไหลอย่างต่อเนื่องขณะเครื่องเชื่อมเคลื่อนที่ไปจนสุดแนว
การเชื่อมโลหะก๊าซคลุม (Gas Metal Arc Welding Process : GMAW)
การเชื่อมอาร์คโลหะก๊าซคลุม หรือเรียกว่า การเชื่อมมิก (MIG มาจาก Metal Inert Gas) เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์ค ซึ่งการอาร์คเกิดขึ้นระหว่างลวดเชื่อมเปลือยที่ถูกป้อนมาอย่างต่อเนื่องกับโลหะชิ้นงาน ความร้อนแรงจากการอาร์ค จะทําให้ปลายลวดเชื่อมหลอมละลาย เติมลงไปรวมตัวกับน้ําโลหะบนชิ้นงานได้เป็นแนวเชื่อม ขณะเดียวกันบริเวณการอาร์คจะถูกปกคลุมด้วยก๊าซซึ่งจ่ายมาจากหัวเชื่อม เพื่อเป็นการป้องกันก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศ รถลากพาเลท แฮนด์ลิฟท์ nakano
การเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซคลุม (Gas Tungsten Arc Welding : GTAW)
กระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนก๊าซคลุม หรือเรียกว่า กระบวนการเชื่อมทิก (TIG ย่อมาจาก Tungsten Inert Gas) เป็นกระบวนการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการเชื่อมชนิดนี้การอาร์คเกิดขึ้นระหว่างแท่งอิเล็กโทรดทังสเตน (Tungsten Electrode) กับโลหะชิ้นงาน และบริเวณการอาร์คจะปกคลุมด้วยก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซคลุม ซึ่งพ่นมาจากหัวเชื่อม โดยลวดเชื่อมที่เติมลงไปในแนวเชื่อมจะใช้หรืออาจไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยูกับชิ้นงานเชื่อม เช่น การเชื่อมรถลากพาเลท
การเชื่อมโลหะด้วยก๊าซออกซิ-อะเซติลีน (The Oxy-acetylene Welding Process : OAW)
เป็นกระบวนการเชื่อมโลหะแบบหลอมละลาย โดยใช้เปลวไฟจากการผสมระหว่างก๊าซออกซิเจน (O2) กับก๊าซอะเซติลีน (C2H5) ซึ่งได้เปลวไฟที่มีความร้อนแรง (ประมาณ 3,100 ˚C – 3,500 ˚C) เผาโลหะบริเวณแนวที่จะเชื่อมให้หลอมละลายเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้แรงอัด จะเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน
การเชื่อมพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)
เป็นการเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับการเชื่อมอาร์ค ทังสเตนก๊าซคลุมหรือการเชื่อม TIG ความร้อนจากเปลวอาร์คจะถูกบังคับให้เคลื่อนที่ผ่านนอซซึล (Constricted Arc) จากแท่งอิเล็กโทรดทังสเตนไปยังชิ้นงาน (Transferred Arc) หรือระหว่างแท่งอิเล็กโทรดทังสเตนรูบังคับเปลวอาร์ค (Constricting Orifice)

Cr. tosthailand.com