ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงต่ำใช้กันในประเทศญี่ปุ่น จะมีใช้หลากหลายทั้งแรงดันไฟฟ้า 100V, 200V, 240V, 415V ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของโหลด

แต่โดยปกติ ทุกอาคารของญี่ปุ่นจะต้องมีหม้อแปลง อย่างน้อยสองลูก เพื่อจ่ายไฟในกับโหลดในอาคาร 2 ระบบ ตามข้อ (1) และ (2)

1) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาดแรงดัน 100V หรือ 200V นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น 1 เฟส เช่น แสงสว่าง เต้ารับ หรือโหลดขนาดเล็กๆ (ตามรูปที่ 3 เป็นหม้อแปลงต่อแบบมี Center Tap 100/200V 1 เฟส 2 สาย)

2) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย ขนาดแรงดัน 200V นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้า 3 เฟส เช่น มอเตอร์ 3 เฟส ที่มีขนาดไม่เกิน 37 กิโลวัตต์ (ตามรูปที่ 4 เป็นหม้อแปลงต่อแบบเดลต้า-เดลต้า 200V 3 เฟส 3 สาย)

3) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 240/415V โดยจะใช้กับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 230V หรือ 3 เฟส 400V หรือเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เกิน 37kW โดยการที่เลือกหม้อแปลงที่มีขนาดแรงดันสูงกว่าระบบไฟฟ้าในข้อ 2 นั้นจะทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังโหลดมีขนาดลดลงทำให้ขนาดสายและแรงดันตกในสายมีขนาดลดลงตามไปด้วย (ตามรูปที่ 5 เป็นหม่้อแปลงที่ต่อแบบสตาร์-เดลต้า 240/415V 3 เฟส 4 สาย)

Credit : ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)