ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเรื่อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562” โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 ราย เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 ในมุมมองของผู้บริหาร (Chief  Executive Officer: CEO) ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสภา-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามภูมิภาค เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแฟกซ์ และการส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95.0 จากผลการสำรวจพบว่า
ด้านปัจจัยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 
พบว่า ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.55  ระบุว่า เป็นความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เข้าสู่ช่วงการก่อสร้างมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 42.73 ระบุว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ร้อยละ 40.00 ระบุว่า เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   ร้อยละ 33.64 ระบุว่า เป็นการลงทุนภาคเอกชน และร้อยละ 30.91 ระบุว่า เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ   ที่เป็นไปตามแผนงาน
ด้านปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 
พบว่า ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.18 ระบุว่า เป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ร้อยละ 39.09 ระบุว่า เป็นเศรษฐกิจรากหญ้าที่ยังมีข้อจำกัดในการเติบโตและมีความเปราะบาง ร้อยละ 36.36 ระบุว่า เป็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ปรับเข้าสู่ช่วงขาขึ้น (การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed) ร้อยละ 34.55 ระบุว่า เป็นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการไหลเข้า-ออกของเงินลงทุน ร้อยละ 30.00 ระบุว่า เป็นแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 10.91 ระบุว่า เป็นความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง (การดำเนินการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ) และร้อยละ 10.00 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล
https://www.mreport.co.th/news/economy/080-Thailand4-EEC-Economy