การแบงประเภทของฟกเจอร แบงเปนประเภทหลักๆได 2ประเภท
1. แบงตามชนิดของเครื่องจักรที่ใชฟกเจอร
– งานประกอบ (ASSEMBLING)
– งานควาน (BORING)
– งานทํารอง (BROACHING)
– งานเจาะรู (DRILLING)
– งานขึ้นรูป (FORMING)
– งานทําเกจ (GAUGING)
– งานเจียรไน (GRINDING)
– งานอบชุบ (HEAT TREATING)
– งานทํามุมเรียบ (HONING)
– งานตรวจสอบ (INSPECTING)
– งานขัดมัน (LAPPING)
– งานกัด (MILLING)
– งานไสยาว (PLANING)
– งานเลื่อย (SAWING)
– งานไสสั้น (SHAPING)
– งานปม (STAMPING)
– งานทําเกลียว (TAPPING)
– งานทดสอบ (TESTING)
– งานกลึง (TRUNING)
– งานเชื่อม (WELDING)
2. แบงตามลักษณะโครงรางลําตัว

– ฟกเจอรแบบแผน (PLATE FIXTURES) เปนฟกเจอรที่มีโครงสรางลําตัวเปนแผนเรียบๆแบนราบมีตัวกําหนดตําแหนงและอุปกรณยึดจับชิ้นงานติดอยูบนแผนโครงสรางลําตัวนั้นใชกับชิ้นงานที่มีฐานเรียบ แบนราบ

ฟิกเจอร์แบบแผ่น-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบแผนตั้งฉาก (ANGLE PLATE FIXTURES) มีโครงสรางลําตัวเปนแผนตั้งฉาก ใชกับงานที่ตองการกัดบา

ฟิกเจอร์แบบตั้งฉาก-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบแผนปรับมุม มีโครงสรางลําตัวเปนแผนตั้งฉากแตตัวรองรับชิ้นงานจะทํามุมกับโครงสรางลําตัวที่เปนแผนตั้งฉาก ใชกับชิ้นงานแบนที่ตองการกัดขอบชิ้นงานใหเอียงทํามุมกับฐาน

ฟิกเจอร์แบบแผ่นปรับมุม-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบปากกา (VISE-JAW FIXTURES) มีลักษณะเหมือนปากกาจับชิ้นงาน เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กๆที่มีรูปทรงงายๆ

ฟิกเจอร์แบบปากกา-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบหัวแบง (INDEXING FIXTURES) มีลักษณะเปนแผนจานกลม มีรูจํานวนหลายรูอยูที่แผนจาน เพื่อเอาไวใหสลักล็อคเมื่อตําแหนงที่จะกัดรองหรือปาดผิวไดตามตําแหนงที่ตองการ ใชกับชิ้นงานที่ตองการปาดผิวหรือกัดรองใหมีระยะหางเทาๆกัน

ฟิกเจอร์แบบหัวแบ่ง-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบหลายตําแหนง (MULTISTATION FIXTURES) มีลักษณะเปนแผนโลหะแบนราบ 2 แผนวางซอนกัน และแผนบนหมุนรอบตัวเองใชกับงานที่เปนจังหวะตอเนื่อง

ฟิกเจอร์แบบหลายตำแหน่ง-moro.co.th

– ฟกเจอรแบบโปรไฟล (PROFILING FIXTURES) มีลักษณะรูปรางเปนโปรไฟลเหมือนกับชิ้นงาน ใชกับชิ้นงานที่มีรูปรางที่ไมปกติ

ฟิกเจอร์แบบโปร์ไฟล์-moro.co.th