shutterstock_1255079572TSNBg3wSBdng7ijM6kPRBnTCNoDRkCbxCtIdOKKin88

          ปัจจุบันญี่ปุ่นมีอัตราบ้านร้างที่สูงถึง 8ล้าน หลัง และคาดว่าภายในปี ค.ศ.2033 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ล้าน หลัง หรือคิดเป็น 1 ใน 3ของอัตราบ้านทั้งหมดในประเทศ ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแก้ปัญหาด้วยการชักจูงคนให้ย้ายไปอยู่ และปรับปรุงบ้านเหล่านั้น ด้วยการขายด้วยราคาที่ต่ำมากไปจนถึงการปล่อยให้อาศัยฟรี
เเต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเพราะ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดบ้านร้างพบว่าทุกสิ่งรอบตัว ล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาบ้านร้างทั้งสิ้น
รูปภาพ1

รูปภาพ2

รูปภาพ3

1.ด้านเศรษฐกิจที่มีการเติบโตลดลง และมีแผนว่าจะขึ้นภาษีทำให้ประชาชนต้องระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
2.ด้านภูมิประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งจนเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สิน
3.ด้านสังคมที่ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
        โดยทั้ง 3 ด้านอาจจะมองแล้วไม่เป็นปัญหาชัดเจนมากนัก แต่แม้ไม่ได้เห็นผลกระทบโดยทันทีแต่จะค่อย ๆ ส่งผลกระทบเป็นทอด ๆ โดยที่อาจคาดไม่ถึงจึงเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในปัจจุบัน