วัสดุผลิตดอกสว่าน
1) เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ดอกสว่านที่ทําจากวัสดุชนิดนี้จะมีความแข็งไม่มากนัก ใช้เจาะรูงานไม้เป็นดอกสว่านที่มีราคาถูกที่สุด
2) เหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel) เป็นวัสดุที่มีความเข็งมากกว่าและมีราคาแพงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน ดอกสว่านที่ทําจากวัสดุชนิดนี้จึงมีราคาแพงกว่าดอกสว่าน
ที่ทําจากเหล็กกล้าคาร์บอนประมาณ 2 – 3 เท่าตัว ที่ก้านของดอกสว่านที่ทําจากเหล็กกล้ารอบสูงจะมีตัวอักษร HS (High Speed) กํากับอยู่ นิยมใช้กับงานโลหะทั่วไป
3) เหล็กคาร์ไบต์ (Carbide Steel) เป็นวัสดุที่มีความเข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้ารอบสูง ทําจากทังสเตนคาร์ไบด์(Tungsten Carbide) ใช้กับงาน
ผลิตอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่มีความแข็งมาก ดอกสว่านที่ทําจากวัสดุชนิดนี้จะมีราคาแพงกว่าดอกสว่านที่ทําจากเหล็กกล้ารอบสูง

ขนาดของดอกสว่าน
1) ดอกสว่านระบบเมตริกทั่วไป มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศนย ู ์กลาง 0.5 มม.มีขนาดเล็กพิเศษ 0.4 มม. และให้พิเศษถึง 50 มม.
2) ดอกสว่านระบบอังกฤษมีขนาดตั้งแต่ 1/64 นิ้ว ถึง 3 ½ นิ้ว หรือกําหนดขนาดดอกสว่านแบบเป็นเบอร์ มีตั้งแต่เบอร์ / ซึ่งมีขนาดใหญ่สุด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2280 นิ้ว
ไปจนถึงเบอร์ 80 ซึ่งมีขนาดเล็กสุด 0.0135 นิ้ว
3) ดอกสว่านแบบกําหนดขนาดเป็นอักษรมีตั้งแต่ A ถึง Z ขนาด Aเป็นขนาดเล็กสุด (0.234 นิ้ว) และขนาด Z เป็นขนาดใหญ่สุด(0.413 นิ้ว)