วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย ตาราง EFAS

EFAS หรือ ตาราง EFAS คือ การนำข้อมูลจากการตรวจสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (ด้วยวิธีอะไรก็ตาม) สรุปลงใน ตาราง EFAS เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยภายนอกแต่ละด้าน (ที่สำคัญไม่เท่ากัน) มีผลกระทบและสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขต่อไป

ข้อมูลของ ปัจจัยภายนอก (External Factors) อาจเป็นผลมาจาก:

PEST Analysis  หรือ PESTEL Analysis
Five Forces Model

แต่โดยปกติการวิเคราะห์ EFAS มักจะเป็นผลของการวิเคราะห์ SWOT Analysis

รูปแบบของ ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary)

ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary) จะมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ (Column):

คอลัมน์ที่ 1 – รายการปัจจัยภายนอก ทั้งโอกาสและอุปสรรค

คอลัมน์ที่ 2 – น้ำหนัก แสดงว่ารายการแต่ละรายการมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน โดยใส่เป็นเลขตั้งแต่ 0.00 (ไม่สำคัญ) ไปจนถึง 1.00 (สำคัญสุด) แต่ผลรวมของคอลัมน์ “น้ำหนัก” จะต้องเท่ากับ 1.00

คอลัมน์ที่ 3 – ระดับคะแนน (Rating) เป็นการให้คะแนน 1 ถึง 5 ตามดุลยพินิจ กรณีอุปสรรคให้คิดว่าจาก 1-5 บริษัทรับมือได้ดีแค่ไหน  ส่วนโอกาสจากคะแนน 1-5 บริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้มากแค่ไหน

คอลัมน์ที่ 4 – คะแนนรวม (Score) มาจากการนำเลขจากคอลัมน์ น้ำหนัก x ระดับ

คอลัมน์ที่ 5 – ข้อเสนอแนะ หากต้องการให้เหตุผลปัจจัยนั้นๆ

Column หรือ คอลัมน์ คือ แนวตั้งของตาราง


ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือ ตาราง EFAS

 ปัจจัยภายนอก
(External Factors)
   
น้ำหนัก (Weight) ระดับ (Rating) คะแนนรวม (Score) ข้อเสนอแนะ (Comments)
โอกาส (Opportunities)
1.ปัจจุบันคนทุกเพศ ทุกวัยใส่ใจกับความงามมากขึ้น 0.10  3 0.30 มีกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
2.ปัจจุบันเกิดกระแสทำให้คนชอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติมากขึ้น  0.15  5 0.75 มีโอกาสทำผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆออกสู่ตลาด
3.ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ Beauty มากกว่าเครื่องสำอางแบรนด์อื่น  0.20  4 0.80 มีฐานลูกค้าที่เข้มแข็ง
อุปสรรค (Threats)
1.มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น  0.15 2 0.30 ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง
2.การแข่งขันสูงมาก หลายๆ Product ต้องขายชนกับแบรนด์ใหญ่ๆ  0.20 3  0.60 เกิดต้นทุนในการทำโปรฯ
เพื่อแข่งขัน
3.หลายแบรนด์ผลิตจากโรงงานเดียวกัน
ทำให้คนหันไปซื้อจากแบรนด์ที่ถูกกว่าแต่คุณภาพเหมือนกัน
 0.20  3 0.60   ทำให้เกิดสงครามราคา
รวม  1.00 3.35

จากตาราง EFAS จะทำให้เห็นว่า บริษัทสามารถใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน และจะทำให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุง (จากคะแนน และน้ำหนักของปัจจัยนั้นๆ)

Credit