ส่วนประกอบเครื่องกลึง

1. ฐานเครื่องกลึง (Bed)

ฐานเครื่องผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast lion) เพราะมีคุณสมบัติรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ทําหน้าที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของตัวเครื่องกลึง
ส่วนที่มีความสําคัญที่สุดของฐานเครื่องคือรางเลื่อนและแท่นท้ายเครื่องเคลื่อนที่ไป – มาสะดวก
2. หัวเครื่องกลึง (Head Stock)
หัวเครื่องกลึง เป็นส่วนประกอบที่อยู่บนฐานเครื่องทางด้านซ้าย ภายในหัวเครื่องมีชุดเฟืองทดส่งกําลังสําหรับบังคับหัวจับที่จับชิ้นงาน หมุนด้วยความเร็วรอบระดับต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับความโตของชิ้นงาน ชนิดของวัสดุงาน และลักษณะการปฏิบัติงานกลึง
3. แท่นเลื่อน (Carriage)
แท่นเลื่อน เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ไป – มา ตามความยาวรางเลื่อน มีชุดเฟืองทดและคันบังคับ ทําให้แท่นเลื่อนทํางานในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น กลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว
และตัดกลึงเกลียวได้อีกด้วย แท่นเลื่อนมีส่วนประกอบหลักคือ
1) แท่นเลื่อนขวาง (Cross Slide) อยู่บนแท่นเลื่อน เคลื่อนตัวไปมาในแนวตั้งฉากกับรางเลื่อนทําหน้าที่ปรับป้อนมีดกลึงให้เคลื่อนตัวเข้าออก เพื่อตัดเฉือนวัสดุงาน
และกลึงปาดหน้าชิ้นงาน
2) แท่นป้อมมีด (Compound Rest) อยู่บนแท่นเลื่อนขวาง โดยมีป้อมมีด (Tool Post)สําหรับจับยึดมีดกลึง สามารถปรับตั้งมุมให้เอียงสําหรับทําการกลึงเรียวได้ด้วย
4. ชุดยันศูนย์ท้าย (Tail Stock)

 

ชุดยันศูนย์ท้ายเครื่องกลึง_moro.co.th
ชุดยันศูนย์ท้ายแท่น ทําหน้าที่ประคองชิ้นงานหรือเจาะชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์อื่นช่วย ชุดยันศูนย์ท้ายสามารถเลื่อนไปมาได้บนรางเลื่อนแท่นกลึง
5. หน้าจานจับชิ้นงาน
หน้าจานแบบฟันพร้อม_moro.co.th

การทํางานกลึง ลักษณะรูปร่างของงานมีหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับงานจึงมีด้วยกันหลายแบบ เช่น จับงานกลม จับงานเหลี่ยม
และรูปทรงอื่น ๆ อุปกรณ์ที่ใช้จับงานในลักษณะต่าง ๆ มีดังนี้
              1) หน้าจานจับแบบฟันพร้อม หน้าจานจับแบบฟันพร้อม มีทั้ง 3 ฟันและ 4 ฟัน ส่วนใหญ่ใช้หน้าจาน 3 ฟัน ฟันจับงานหน้าจานเคลื่อนที่เข้าและออกได้พร้อมกัน
ในระยะทางเท่ากัน การจับงานในลักษณะนี้จึงเรียกว่า การจับงานแบบฟันพร้อมฟันหน้าจานแบบฟันพร้อมมี 2 แบบ คือ แบบฟันตรงและแบบฟันกลับ
ฟันหน้าจานแต่ละชุดหมายเลขตรงกัน จําแนกเป็น 3 เบอร์ คือ 1-2-3 การประกอบจะต้องทําความสะอาดที่ฟันหน้าจานแต่ละเบอร์ รวมทั้งทําความสะอาดที่ร่องของหน้าจานจับด้วย
จากนั้นจงประกอบ ฟันที่ 1 กับร่องหน้าจานหมายเลข 1 ก่อน และตามด้วยฟันที่ 2 และ 3 ตามลําดับ  ฟันหน้าจานที่ประกอบถูกต้อง ฟันทุกฟันจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่า ๆ กัน
จึงจะจับยึดชิ้นงานได้ศูนย์เดียวกันกับเพลาเครื่อง
การทำความสะอาดประกอบฟันหน้าจาน_moro.co.th

 

ฟันหน้าจานอิสระ_moro.co.th
             2) หน้าจานแบบฟันอิสระ หน้าจานจับแบบฟันอิสระ เหมาะสําหรับการจับงานเหลี่ยมและงานที่ผิวไม่เรียบ ฟันจับแต่ละฟันจะเลื่อนเป็นอิสระ สามารถจับงานรูปทรง
ไม่สมมาตรได้แน่นและมั่นคง
             3) ลําดับงานเปลี่ยนหัวจับ
1) ตัดสวิตช์ใหญ่หรือคัต-เอาต์ของแท่นกลึง
2) เข้าเกียร์กันหัวจับหมุนเวลาคลายน็อต
3) ใส่ไม้รองใต้หัวจับ ป้องกันเหล็กกระแทก
4) คลายน็อตทุกตัว แล้วถอดหัวจับออก
5) งานประกอบทํากลับกันกับงานถอด ก่อนประกอบต้องทําความสะอาดหน้าสัมผัส
6) ขันน็อตทุกตัวแน่นแล้วลองเครื่อง หัวจับต้องหมุนไม่ส่าย
            4) จานพา
1) ก่อนจะสวมจานพา เข้ากับเกลียวของเพลาขับต้องแน่ใจว่าบนเกลียวทั้งสองสะอาด ปราศจากเศษโลหะและเศษผง แล้วหยดน้ํามันหล่อลื่นลงบนเกลียว 2-3 หยด เพื่อรักษา
ผิวเกลียวที่สัมผัสกันและช่วยให้ถอดออกง่ายอีกด้วย
2) ยึดห่วงพาหางตรงเข้ากับชิ้นงาน โดยรองกันชํารุดด้วยโลหะรอง
3) ปรับระยะสัมผัสพอดีเดือยพา แล้วขันสกรูห่วงพาให้แน่น
4) ทดลองเดินเครื่อง ตรวจความเรียบร้อย
            5) การเตรียมเขี้ยวยันศูนย์
                  1) เขี้ยวยันศูนย์ตาย (Dead Center) ยันศูนย์ชนิดนี้จะไม่หมุนไปพร้อมกับงาน และจะอยู่ที่แท่นท้ายเครื่องเท่านั้น ยันศูนย์ตายยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบหน้าเว้าสําหรับใช้กับงาน
ที่ต้องการปาดหน้าให้เรียบตลอดถึง รูจุดศูนย์กลาง หรือชิ้นงานขนาดเล็ก
                  2) เขี้ยวยันศูนย์เป็น (Live Center) คือเขี้ยวยันศูนย์ที่หมุนไปพร้อมกับงาน ตามปกติจะอยู่ที่เพลาหัวเครื่องถ้าอยู่ที่ท้ายเครื่องจะต้องเป็นชนิดที่ทําให้หมุนได้
ดอกเจาะยันศูนย์_moro.co.th
6. ดอกเจาะยันศูนย์
ดอกเจาะยันศูนย์ ทําด้วยเหล็กเครื่องมือและชุบผิวแข็ง ปลายทําเป็นรูปกรวยมุม 60 องศา การเจาะจะติดดอกเจาะยันศูนย์เข้ากับจําปา จับดอกสว่านที่ติดอยู่กับแท่นยันศูนย์
ในขณะเจาะรูที่ชิ้นงานควรเจาะช้า ๆหากเจาะเร็วเกินไป ปลายของดอกเจาะยันศูนย์อาจจะหักคาชิ้นงานได้ ซึ่งทําความยุ่งยากในการถอนเอาส่วนที่หักออกจากชิ้นงานมาก
ชิ้นงานควรหมุนด้วยความเร็วประมาณ 150 รอบ/นาที