การตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล
การเลื่อย คือ คือการตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็กๆ หลายๆคมคล้ายคมสิ่วหรือคมสกัด
จํานวนมากเรียงกันเป็นแถว ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อมๆ กันทีละหลายฟันให้เป็นร่องจนขาดออกจากกัน
การเลื่อยจําแนกเป็นการเลื่อยด้วยมือ (Hand sawing) คือ เป็นงานเลื่อยชิ้นงานจํานวนไม่มาก
และเลื่อยด้วยเลื่อยไฟฟ้า (Power Hack Saw) หรือเรียกว่าเครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine) จําเป็นสําหรับ
งานเลื่อยชิ้นงานจํานวนมาก ทั้งชิ้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่เครื่องเลื่อยกลแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. เครื่องเลื่อยชัก (Power Hack Saw)
2. เครื่องเลื่อยไฟฟ้าสายพานนอน (Horizontal Bandsaw)
3. เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง (Vertical Bandsaw)
4. เครื่องเลื่อยวงเดือน (Radius Saw or Circular Saw)

บทความต่อไปเราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละประเภทของเครื่องจักรอย่างละเอียด