การตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยมือหรือเครื่องเลื่อยชัก ฟันของใบเลื่อยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดครบทุกฟันจะใช้แต่ส่วนตรงกลางของใบเลื่อยเท่านั้น ดังนั้น จึงเสียเวลาในการทํางานมาก
ธุรกิจอุตสาหกรรมคํานึงเรื่องเวลาในการผลิตเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่า ต้องลงทุนน้อยที่สุดและให้ผลเร็วที่สุด จึงจะทําให้ผลกําไรมากขึ้น เลื่อยสายพานจึงเป็นเครื่องมือตัด
ที่ออกแบบให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง เพราะฟันทุกฟันของใบเลื่อยถูกใช้งานทั้งหมด ทุ่มเวลาและยังทําให้ผิวงานตัดเรียบร้อยอีกด้วยเลื่อย
สายพานแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. เลื่อยสายพานแนวนอน ( Horizontal Band Saw )
2. เลื่อยสายพานแนวตั้ง ( vertical Band Saw )

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน_moro.co.th

 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ( Horizontal Band Saw )
เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน เป็นเครื่องเลื่อยที่ใช้ตัดงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องตัดวัสดุเตรียมงานเป็นจํานวนมากเช่น ในพัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
หรือในการสร้างอาคารต่างๆ เครื่องเลื่อยชนิดนี้สามารถตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆ โดยการตัดตรงธรรมดา หรือตัดเอียงเป็นมุม

 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง_moro.co.th

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง ( vertical Band Saw )
เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง เป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยเป็นแบบสายพานในแนวตั้ง ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ตัดงานเบาได้ทุกลักษณะ เช่น ตัดเหล็กแบน หรือเหล็กบางให้ขาด
หรือตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งเครื่องเลื่อยชนิดอื่นๆ ไม่สามารถทําได้

1. หัวเครื่อง ( Head )
เป็นส่วนที่บรรจุล้อตามและเป็นตัวรองรับอุปกรณ์ประคองใบเลื่อยส่วนบนและหัวฉีดลม อุปกรณ์ประคองใบเลื่อยสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ในแนวตั้ง และล็อกให้อยู่กับที่ได้ด้วยมือ
ที่ด้านหลังของหัวเครื่องเป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์อัตโนมัติ ฟิวส์ ทั้งนี้เพื่อให้ถอดเปลี่ยนในการซ่อมได้ง่าย

ลักษณะการขับใบเลื่อย_moro.co.th

2. การขับใบเลื่อย
เลื่อยสายพานแตกต่างจากเครื่องเลื่อยซักที่สามารถตัดชิ้นงานเป็นแบบต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องเลื่อยชักทําหน้าที่ตัดงานเฉพาะช่วงชักตัดเท่านั้น และยังใช้ประโยชน์เฉพาะ
ส่วนกลางของใบเลื่อยเท่านั้นใบเลื่อยสายพานจะมีความหนาน้อยกว่าใบเลื่อยชนิดอื่นๆจึงทําให้มีการสูญเสียวัสดุน้อยกว่า จะขับใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องทิศทางเดียว ตัดชิ้นงานต่อเนื่อง
เลื่อยสายพานแนวตั้ง ให้ลักษณะเด่นในการทํางานหลายประการ คล้ายกับงานฉลุด้วยมือ ซึ่งจะไม่พบในเครื่องเลื่อยโลหะชนิดอื่น เช่น งานตัดชิ้นงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต

ลักษณะการตัดชิ้นงาน_moro.co.th

3. การตัดชิ้นงาน
การใช้เครื่องเลื่อยสายพาน จะต้องมีความคุ้นเคยกับใบเลื่อยชนิดต่างๆ และสามารถเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมงานแต่ละชนิดที่ต้องการผิวเรียบ และมีความเที่ยงตรงทางขนาด
โดยมีต้นทุนการผลิตต่ํา จะช่วยให้การใช้เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ