เทคนิคการเชื่อมอารคไฟฟาดวยลวดเชื่อมหุมฟลัคซ

จุดเริ่มตนแนวเชื่อมและจุดสิ้นสุดแนวเชื่อม

1) การเริ่มตนจุดเชื่อม จะเริ่มตนจากการทําใหเกิดการอารค เมื่อเกิดการอารคแลว ยกลวดเชื่อมขึ้นโดยประมาณ และควบคุมระยะอารคใหไดระยะเทากับเสนผาศูนยกลางของ ลวดเชื่อม ปรับมุมลวดเชื่อมใหไดตามลักษณะของรอยตอหรือตําแหนงทาเชื่อมที่กําหนดซึ่งจะมี ความแตกตางกันไปในแตละรอยตอหรือตําแหนงทาเชื่อม รอใหเกิดการหลอมละลายของลวดเชื่อม อยางสมบูรณกอน จึงเคลื่อนลวดเชื่อมไปตามทิศทางที่ตองการเชื่อม ขณะเดียวกันเมื่อเกดการอารค ลวดเชื่อมจะถูกหลอมละลายหดลง ดังนั้นจะตองกดลวดเชื่อมเติมลงในบอหลอมละลายอยาง สม่ําเสมอ

2) จุดสิ้นสุดแนวเชื่อม เมื่อควบคุมการเชื่อมมาจนถึงจุดสิ้นสุดแนวเชื่อม ปลายสุด ของแนวเชื่อมจะเปนแองโลหะปลายแนวเชื่อม (Crater) ซึ่งเปนจุดที่มีความแข็งแรงต่ําสุดของ แนวเชื่อมและเปนจุดเริ่มตนของการแตกราว จึงจําเปนตองเติมลวดเชื่อมที่ปลายแองโลหะใหเต็ม โดยการเดินยอนกลับเล็กนอย แลวหยุดลวดเชื่อมเติมลงแองปลายแนวเชื่อมใหเต็ม เอนลวดเชื่อม ประมาณ 15-30 องศา ใหสะบัดลวดเชื่อมกลับยอนทางแลวยกลวดเชื่อมขึ้น

 

%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1_m

 

การตอแนวเชื่อม ลวดเชื่อมไฟฟาที่มีสารพอกหุม เมื่อเชื่อมจนปลายลวดเชื่อมเหลือประมาณ 1½ นิ้ว จะตองมีการเปลี่ยนลวดเชื่อมและการเปลี่ยนลวดเชื่อมใหม จะตองใชลวดเชื่อมที่มีคุณสมบัติเทากับ ลวดเชื่อมเดิม ซึ่งการตอแนวเชื่อมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

1) ตอแนวเชื่อมในกรณีที่แองปลายแนวเชื่อมยังรอนอยู ใหเชื่อมตอไดทันที ไม ตองเคาะ สแลกทําความสะอาด โดยเริ่มอารคหางจากแองหลอมละลายในลักษณะอารคหางหรือ อารคยาว แลวจึงเคลื่อนลวดเชื่อมกลับไปตรงแองหลอมละลายของแนวเชื่อม

2) การตอแนวเชื่อมในกรณีที่แองปลายแนวเชื่อมเย็นลงแลว ใหทําการเคาะสแลก ออกแลวทําความสะอาดแนวเชื่อมกอน หลังจากนั้นใหเริ่มอารคเหมือนเดิม

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1_moro-co-th

 

การเดินแนวและการสายลวดเชื่อม การเชื่อมเพื่อใหไดแนวเชื่อมที่สมบูรณ ทั้งแนวกวางและแนวแคบตองอาศัยการ ซึมลึกที่ดี ซึ่งมีเทคนิควิธีการเดินแนวและการสายลวดเชื่อม ดังนี้

1) การเดินแนวเชื่อมเพื่อปองกันลวดเชื่อม โดยไมสายลวดเชื่อม แตถาเปนการฝก ใหม ๆ มือจะสั่นเล็กนอยก็เหมือนกับการสายแนวเปนลวกลมเล็ก ๆ

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1_moro-co-th

 

2) การเดินแนวและสายลวดเชื่อมสลับไขวไปทางซายและทางขวามือ โดยไมตอง หยุดตรงกลางแนวเชื่อม

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2

 

3) การเดินแนวและสายลวดเชื่อมแบบเดินหนา-ถอยหลัง ตามแนวการเชื่อม วิธีนี้ มักจะนิยมใชกับการเชื่อมตอชนแนวซึมลึกแนวแรก การเดินหนา คือ การใหความรอนชิ้นงาน การถอยหลัง คือ การเติมแนวเชื่อม เพื่อควบคุมรูกุญแจ (Key Hole) การเดินแนวและสายลวดเชื่อมไมจําเปนตองใชเสมอไป ขึ้นอยูกับความตองการ สําหรับรอยเชื่อมนั้น ๆ สวนมุมในการเชื่อมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงทาเชื่อม ซึ่งในการ เชื่อมตาง ๆ จะมีวิธีการสายลวดเชื่อมแตกตางกันออกไป ดังนี้การ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

3.1) การสายลวดเชื่อมในตําแหนงทาราบ (Flat Surface)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

3.2) การสวยลวดเชื่อมในตําแหนงทาขนานนอน (Horizontal Line)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

3.3) การสายลวดเชื่อมในตําแหนงทาตั้ง (Vertical Line)

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

3.4) การสายลวดเชื่อมในตําแหนงทาเหนือศีรษะ (Overhead)