โลหะที่นํามาใชทําการเชื่อมอาจมีรู ขนาดและความหนาที่แตกตางกัน ดังนั้น การเชื่อมจึงจําเปนตองใชเทคนิควิธีการแตกตางกันดังนี้
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c_fore-hand_

เทคนิคการเชื่อมแบบฟอรแฮนด (Fore Hand)
เทคนิคการเชื่อมแบบนี้เปนการควบคุมเปลวไฟใหพุงไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของการเชื่อม โดยที่ลวดเดินนําหนาเปลวไฟ เทคนิคการเชื่อมวิธีนี้จะสูญเสียความรอนไป
บางสวนเนื่องจากความรอนสะทอนออกไปจากผิวหนาของงาน ปริมาณความรอนไปบางสวนเนื่องจากความรอนสะทอนออกไปจากผิวหนาของงาน ปริมาณความรอนที่สัมผัสบอหลอมละลาย
จะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับการควบคุมหัวทิพใหทํามุมกับชิ้นงาน ถาถือใหหัวทิพทํามุมกับชิ้นงานนอย ความรอนจะสะทอนออกไปมากปริมาณความรอนที่สัมผัสบอหลอมละลายจะเหลือ
นอยเทคนิคการเชื่อมแบบนี้เหมาะสําหรับเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนาไมมากนัก มีความหนาไมเกิน6 มิลลิเมตร (¼ นิ้ว) ดังแสดงในรูป

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c_back-hand_moro-co-t

เทคนิคการเชื่อมแบบแบกแฮนด (Back Hand)
เทคนิคการเชื่อมนี้ เปนการควบคุมเปลวไฟสวนทางกับทิศทางของการเชื่อมโดยที่เปลวไฟนําหนาลวดเชื่อม จากรูป จะเห็นวาเปลวไฟพุงเขาหาแนวเชื่อมทําใหแนวเชื่อมไดรับ
ปริมาณความรอนเต็มที่ จึงทําใหการหลอมละลายลึกดี เหมาะสําหรับทําการเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนาไดดี มีความหนาตั้งแต 6 มิลลิเมตร (¼ นิ้ว) ขึ้นไป ดังแสดงรูป