เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ เครื่องมือที่สามารถวัดได้ทั้งขนาดและความหนาเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับในหลายอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการแปรรูปผ่านเครื่องกลึง และเครื่องกัด

คุณสมบัติสำคัญของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือ การถ่ายทอดขนาดลงสู่สเกลรอง (Vernier)

การรวมกันระหว่างขีดแบ่งสเกลรองและขีดแบ่งสเกลหลัก ทำให้สามารถอ่านค่าตัวเลขได้อย่างแม่นยำด้วยการแบ่งช่วงความยาว 19 mm.
(หรือ 39 mm.) ออกเป็น 20 ส่วน (หรือ 50 ส่วน) การอ่านค่าที่ละเอียดที่สุดของการแบ่ง 20 ส่วน เท่ากับ 0.05 mm. และการแบ่งเป็น 50 ส่วน
จะเท่ากับ 0.02 mm. ขณะที่การอ่านค่าที่หยาบที่สุดมีค่ามาตรฐานตั้งแต่ 100 mm. ถึง 1000 mm.

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มาตรฐาน

ชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

• ชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

การวัดขนาดด้านนอก

การวัดขนาดด้านนอก

การวัดขนาดด้านใน

การวัดขนาดด้านใน

การวัดส่วนที่ต่างกัน

การวัดส่วนที่ต่างกัน

การวัดความลึก

การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

อ่านค่าขีดแบ่งสเกลของเวอร์เนียร์จากทิศทางตั้งฉาก ไม่เช่นนั้น เวอร์เนียร์จะมีผลกระทบจากการเหลื่อมเนื่องจากความแตกต่างของระดับ

※ เพื่อแก้ปัญหาการเหลื่อมคาลิปเปอร์แบบหมุน และดิจิตอลคาลิปเตอร์จึงได้รับการพัฒนาขึ้น

วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ในการวัดค่าของวัตถุ

วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ในการวัดค่าของวัตถุ

• การวัดค่าของวัตถุทรงเหลี่ยม

วางปากวัดขนานกับผิววัตถุในแนวดิ่ง

• การวัดค่าของวัตถุทรงกลม

ใช้ปากของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์หนีบที่แกนของวัตถุทรงกลมด้วยมุมที่ถูกต้อง

※ หากมุมวัดไม่ถูกต้องอาจทำให้ค่าที่วัดได้ผิดพลาด

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์มีโครงสร้างที่ขัดกับหลักการของ Abbe

Credit