โรงงานกับความปลอดภัยในการทำงาน

โรงงาน ความปลอดภัยในงานด้านการประกอบอาชีพ  การทำงานด้านนี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง   แต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมานั้นอาจมองไม่เห็นเป็นตัวเลข  โรงงานขนาดเล็กไม่สามารถที่จะจ้างผู้มีความชำนาญด้านความปลอดภัยได้เพราะเงินทุนน้อย   ถ้าต้องนำเงินมาลงทุนเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจมีผลกระทบต่อเจ้าของกิจการ  ทางด้านเจ้าของกิจการอาจมองไม่เห็นถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย  ทำให้พนักงานหรือหัวหน้างานไม่กล้าที่จะเสนอเพราะกลัวปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการทำงานของเจ้าของกิจการ   ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลออกมา  เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขได้    รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์งานด้วย   บางครั้งการทำงานขาดการประสานงานกันก็ก่อให้เกิดความสับสนกับเจ้าของกิจการ  โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก  เพราะอาจจะไม่มีคนที่จะไปติดต่อทำความเข้าใจ   ด้านการผลิตมีการตั้งเป้าหมายในการผลิตสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การบริการที่มีคุณภาพ   ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพและความต้องการของผู้บริโภค  และตลาดสินค้า   สามารถส่งของได้ทันกับเวลาและความต้องการไม่ผลิตมากน้อยเกินไป   การทำงานในระดับชาติและนานาชาติเริ่มให้ความสนใจในงานสิ่งแวดล้อมสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย

อุบัติเหตุจากการทำงาน  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจ้างงาน  ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคน  เครื่องจักร  สิ่งของ  อาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในช่วงเวลาถัดไปก็ได้   อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานก็ได้    การดำเนินการด้านความปลอดภัยจะกำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินการไว้เสมอ   เช่น  การกำหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์   กิจกรรมต่าง  ๆ  การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกด้าน  งบประมารที่เหมาะสม  รวมถึงการประสานงานของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

หลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้มีขั้นตอนต่าง ๆ    และความพร้อมในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน  การปฏิบัติในขั้นที่ต่ำสุดของกฏหมายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  ข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน  หรือของกรมโยธาธิการ  ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย  จะหาแนวทางในการควบคุมป้องกัน  กำจัดสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงาน   การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรมีมากขึ้น  โดยได้เน้นถึงเทคนิค  การควบคุมป้องกันอัคคีภัย  ระบบรักษาความปลอดภัย  การควบคุมคุณภาพความน่าเชื่อถือ  การป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักร  และในขั้นต่อไปจะนำผลการป้องกันความสูญเสียมาเชื่อมโยงกับระบบประกันภัยที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ  การดำเนินงานให้ครบทุกขั้นตอนจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมมีพื้นฐานที่จะดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม  จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยไม่มีความเสี่ยง

การประกอบอาชีพในทุกอาชีพ  มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ  ถ้ามีความรุนแรงจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้    เกิดจากการทำงานมีสาเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพื้นฐานพบว่าสาเหตุมาจากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไม่ดีพอ  ระบบการจัดการบกพร่อง  ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยตรงฝากไว้กับหน่วยงานอื่น   ทำให้ขาดผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจตราสถานประกอบการเป็นสาเหตุที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ  และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสรุปได้ว่ามาจาก 2  สาเหตุหลัก  ได้แก่  จากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย  และการกระทำของพนักงานที่ไม่ปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย จากการกระทำของคนทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น  เช่น  ขาดความรอบคอบ ไม่ระมัดระวัง  เครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่จัดไว้ให้แต่ไม่ใช้  ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกกับลักษณะของงานที่ทำ เป็นต้น

การทำงานที่ไม่ปลอดภัย จากสภาพของโรงงาน  สภาพของเครื่องจักร  และการบวนการผลิต  ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ   ส่งผลทำให้ผู้ทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเกิดอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ  การเสียชีวิต  เกิดจากระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ   ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  บริเวณสถานที่ทำงานสกปรก  การระบายอากาศผิดปรกติ  เป็นต้น

ส่วนใหญ่ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ   การเสียชีวิต  นั้นมาจากการที่ผู้บริหารไม่ใส่ใจในด้านความปลอดภัย   หลีกเลี่ยงกฎหมาย  ไม่มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัยเกิดความบกพร่อง  และไม่มีแผนการทำงานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน   รวมทั้งหัวหน้างานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานขาดความใส่ใจงานด้านความปลอดภัย  ทำให้สภาพกระบวนการผลิตพนักงานขาดความระมัดระวังในการทำงานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ   ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้อทำให้เกิดอุบัติเหตุ   การบาดเจ็บ  พิการ และเสียชีวิต

โรงงาน กับความปลอดภัยในการทำงาน