โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เป็นวิวัฒนาการทางด้านข้อมูลของโรงงานแบบใหม่ ซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านทางเครือข่าย เป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่โรงงานอัจฉริยะ อย่างไรก็ดี อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบที่สามารถเฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเป็นอย่างยิ่ง การหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะการผลิตจากอุปกรณ์แต่ละแบรนด์ซึ่งใช้โปรโตคอลในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการเฝ้าติดตามจากระยะไกล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าติดตามกระบวนการผลิต จะเป็นปัญหาหลักในอนาคตที่ท้าทายของผู้จัดการโรงงานทุกคน

เก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์
เครื่องจักรต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันและผลิตขึ้นมาในยุคที่แตกต่างกัน ในอดีต การเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์จำเป็นจะต้องใช้บริการพิเศษจากผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมทางด้านบุคลากรและโครงการ

การแปลงโปรโตคอลและการรวมระบบ
ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องจักรต่างๆ ก็มีจำนวนผู้ผลิตและใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากในการรวมระบบให้ทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องจักรและการส่งข้อมูลไปยังระบบบริหารจัดการที่อยู่เหนือขึ้นไป ทำได้ยากขึ้น

การเฝ้าติดตามสถานะและบริหารจัดการจากระยะไกล
โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นจำนวนมาก การใช้เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรแบบเดิมที่ทำอยู่ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กร และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีทันใดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

http://select.advantech.com/smartfactory/en-th/