จิ๊ก (JIG)  คือเครื่องมือที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยในการกําหนดตําแหนงยึดจับชิ้นงาน รองรับชิ้นงาน และเปน ตัวนําทางของเครื่องมือตัด การแบงประเภทของจิ๊ก แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

1. จิ๊กควานรู (Boring jigs)

2. จิ๊กเจาะรู (drilling jigs) แบงเปน เจาะรูแบบเปด เจาะรูแบบปด เจาะรูแบบอื่น

จิิ๊กเจาะรูแบบเปด แบงเปน

จิ๊กแบบเทมเพลท มีลักษณะเปนแผนกลมหรือเหลี่ยมผิวหนาเรียบมีปลอกนําทาง สวมอยูที่รูกําหนดตําแหนงโดยใชเสนรอบรูปภายนอกและรูของชิ้นงานจิ๊กประเภทนี้จะ ไมมีตัวยึดจับชิ้นงานมีเฉพาะตัวกําหนดตําแหนง

จิ๊กแบบเทมเพลท-moro.co.th

จิ๊กแบบแผน มีลักษณะเปนแผนเหลี่ยม ใชโพรงแบบที่แผนจิ๊ก หรือสลักที่ติดอยูที่ แผนจิ๊กเปนตัวกําหนดตําแหนงที่ขอบขางของชิ้นงานจิ๊กประเภทนี้จะมีตัวยึดจับชิ้นงาน

จิ๊กแบบแผ่น-moro.co.th

จิ๊กแบบโตะ มีลักษณะเหมือนจิ๊กแบบแผนแตมีขาตั้ง 4ขาเหมาะสําหรับการใชเจาะรูชิ้นงานที่ไมสามารถวางบนโตะงานของเครื่องจักร

จิ๊กแบบโต๊ะ-moro.co.th

จิ๊กแบบแซนวิช มีลักษณะเปนแผนแบน 2 แผน ประกบเขาหากัน โดยใชสลักกําหนดระหวางแผนจิ๊กทั้งสอง จํานวน 2 ตัวเหมาะสําหรับงานบาง

จิ๊กแบบแซนวิช-moro.co.th

จิ๊กแบบมุมฉาก เปนจิ๊กที่มีลักษณะโครงสรางลําตัวเปนแผนมุมฉาก ใชเพื่อเจาะรูชิ้นงานที่ตั้งฉากกับแนวแกนของชิ้นงาน การยึดจับจะใชลูกบิดเร็ว

จิ๊กแบบมุมฉาก-moro.co.th

จิ๊กแบบแผนปรับมุม มีลักษณะโครงสรางลําตัวเปนแผนมุมฉาก มีแผนรองรับชิ้นงานทํามุมฉากกับโครงสรางลําตัวจิ๊กใชเจาะรูที่ทํามุมกับแนวแกนของชิ้นงาน

จิ๊กแผ่นปรับมุม-moro.co.th

จิ๊กเจาะรูแบบปด แบงเปน

      • จิ๊กแบบแชลเนล มีลักษณะเปนกลองเหลี่ยมที่มีดานปด 2ดานโดยใชสกรูเปนตัวยึดจับ

จิ๊กเจาะรูแบบปิด-moro.co.th

      • จิ๊กแบบกลอง มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมปดหมดทุกดาน การยึดจับใชสกรูยึดจับที่ดานขางของกลองจํานวน 2 ตัว

จิ๊กแบบกล่อง-moro.co.th

      • จิ๊กแบบฝาปด เปนกลองสี่เหลี่ยม แตเปดดานขาง 2 ดาน และมีฝาเปด-ปดอยูดานบนของลําตัวจิ๊ก ใชเจาะรูชิ้นงานที่เปนงานทรงสี่เหลี่ยมที่ตองการเจาะรูดานตรงกันขาม 2 ดาน

จิ๊กแบบฝาปิด-moro.co.th

จิ๊กเจาะรูแบบอื่น ๆ แบงเปน

จิ๊กแบบหัวแบง โครงสรางลําตัวจิ๊กเปนแผนตั้งฉาก สามารถหมุนชิ้นงานเพื่อเจาะรูเปนขั้นตอนเปนจังหวะไดเหมาะกับงานกลมหรืองานทรงเหลี่ยม ที่ตองการเจาะใหมีระยะหางเทาๆกัน
จิ๊กแบบแคร เปนจิ๊กแบบแผน ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวเองในแนวแกนนอนไดใชสําหรับเจาะรูชิ้นงานขนาดใหญ หรืองานที่มีรูปรางเฉพาะอยาง
จิ๊กแบบปม มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยม สามารถเจาะรูไดสองดานเหมาะสําหรับการเจาะรูเพลากลม