Check Sheet คืออะไร?
Check Sheet คือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่มักจะกลายเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง กระจัดกระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น โดยที่คุณสามารถใช้การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น การเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การทำงานของแผ่นตรวจสอบคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ แผ่นตรวจสอบเป็นตารางหรือรูปแบบที่ใช้มีการเก็บข้อมูลที่มีระบบการลงทะเบียน แผ่นตรวจสอบช่วยจัดระเบียบข้อมูลตามหมวดหมู่
Check Sheet ใช้อย่างไร?
– สิ่งที่จะตั้งข้อสังเกตต้องระบุชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนจะต้องมีการมองหาสิ่งเดี่ยวกัน
– ให้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยใช้เป็นเครื่องหมายตรวจสอบ
– ข้อมูลที่เก็บรวบรวมควรจะจัดกลุ่มในทางที่จะทำให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือ ปัญหาที่
คล้ายกันจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
– พยามสร้างรูปแบบข้อมูลที่มีจำนวนมากทำให้มีจำนวนน้อยที่สุด
ข้อดีของการใช้ Check Sheet
– มีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล
– ง่ายต่อการใช้งาน
– สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่
– เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างเครื่องมือทางด้านกราฟิกต่างๆ
– มีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมชุดข้อมูล
– สามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อกล่าวหา
วิธีการสร้าง Check Sheet
– กำหนดกิจกรรมที่จะถูกบันทึก เพิ่มหมวดหมู่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
– กำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและ ช่วงเวลาที่เหมาะสม
– ออกแบบแผ่นตรวจสอบที่จะใช้ในระหว่างการบันทึกข้อมูลการจัดสรรพื้นที่ว่างสำหรับการบันทึกและ การสรุปภายในช่วงระยะเวลาการบันทึก
– พัฒนาแผ่นตรวจสอบที่ง่ายต่อการเข้าใจ คอลัมน์ทั้งหมดควรจะระบุไว้อย่างชัดเจน
– ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจงานและเหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้
– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุเหตุการณ์ผิดปกติ
– ฝึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
– พล็อตข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นตรวจสอบ

Credit