ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างก็พูดถึง Industry 4.0 โดยรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีได้ประกาศออกมา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับการผลิตของประเทศเยอรมนี ก็คือการประกาศว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราจึงได้รู้จักคำว่า Industry 4.0 จึงได้เกิดนิยามของอุตสาหกรรมแต่ละยุคตามขึ้นมาได้ดังนี้

ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างก็พูดถึง Industry 4.0 โดยรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีได้ประกาศออกมา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับการผลิตของประเทศเยอรมนี ก็คือการประกาศว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราจึงได้รู้จักคำว่า Industry 4.0 จึงได้เกิดนิยามของอุตสาหกรรมแต่ละยุคตามขึ้นมาได้ดังนี้

ยุค 1.0: ใช้พลังงานน้ำ / ไอน้ำ เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนเครื่องจักรและกลไกในการผลิต และใช้แรงงานจากคนทำงานร่วมกัน
ยุค 2.0: สายการผลิตแบบ Mass ใช้สายพานลำเลียงและพลังงานไฟฟ้าร่วมกับใช้แรงงานคนแบ่งตามสถานีของการผลิต
ยุค 3.0: สายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีการใช้ระบบสารสนเทศและซอฟท์แวร์ในการบริหารทรัพยากร
และยุค 4:0: การผลิตระบบอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Mass customization) และมีการเชื่อมโยงข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้ากับโลกเสมือน เรียกว่า CPS (Cyber Physical System) ผ่านระบบ IoT (Internet of Things)เพื่อการบริหารธุรกิจแบบมีความยืดหยุ่นสูง ได้โดยมีข้อมูลที่ชัดเจนออนไลน์ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์