Screw Conveyor

ขั้นตอนการหากำลังขับและอัตราขนของสกรูลำเลียง

เมื่อต้องการใช้สกรูลำเลียงขนถ่านหินที่มีความหนาแน่น (dry coal ashes) สูงถึง 40 lb/ft 3 โดยที่สกรูลำเลียงมีความยาว 100-ft (30.5-m) และต้องการอัตราขนที่ 30 tons/h (27.2 tonnes/h)

ขั้นตอนการคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1. เลือกขนาดความโต (conveyor diameter) และความเร็ว (speed) โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิศวกรรมตามตารางที่ 1 แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูลำเลียงและความเร็วสำหรับวัสดุแต่ละชนิดที่ต้องการขน สำหรับวัสดุ Dry coal ashes โดยทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มวัสดุที่ 3 อ้างอิงจากตารางที่ 2 วัสดุจะมีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็กผสมกัน (small mixed lumps with fines)

เริ่มจากตารางที่ 1 หาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรูที่เหมาะสมโดยการตั้งสมมติฐานขึ้นมาจำนวนสองค่าจะทำให้ได้ความเร็วรอบ (r/min) สำหรับวัสดุในกลุ่มที่ 3 จะทำให้ได้ค่าความเร็วรอบ (r/min)สูงสุดสำหรับสกรูขนาด 6-in (152.4-mm) คือ 90 และสำหรับสกรูขนาด 20-in (508.0-mm) คือ 60 สมมุติว่าเราลองเลือกสกรูขนาด 6-in (152.4-mm) ก่อนเพื่อทำการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2. การค้นหา material factor สำหรับการขนนั้น material factor ที่ใช้กำหนดสำหรับการคำนวณสกรูลำเลียงพิจารณาจาก ตารางที่ 2 แสดงแฟคเตอร์ของ Ashes, dry คือ 4 (กำหนดให้ตัวแปร F = 4.0) อ้างอิงจากค่ามาตรฐานแสดงจากน้ำหนักเฉลี่ยของ dry coal ashes คือ 35 ถึง 40 lb/ft 3 (640.4 kg/m 3)

ขั้นตอนที่ 3. การค้นหาขนาดแฟคเตอร์ของอุปกรณ์ลำเลียง (size factor) ในที่นี้คือฟังก์ชั่นจากเส้นผ่าศูนย์กลางของอุปกรณ์ลำเลียงที่ใช้ในการคำนวณหากำลังขับพิจารณาจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอุปกรณ์ลำเลียงขนาด 6-in จะได้ size factor = 54

ขั้นตอนที่ 4. คำนวณหากำลังขับที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ลำเลียง ผมจะใช้สมการ hp= 10 −6(ALN+ CWLF) เมื่อกำหนดให้ hp คือ แรงม้าที่ใส่เข้าไปที่ด้านหัวของเพลาสกรูลำเลียง, A คือ size factor หาจากขั้นตอนที่ 3, L คือความยาวของอุปกรณ์ลำเลียงในหน่วยฟุต, N คือความเร็วรอบ (r/min), C คือ ปริมาณของวัสดุที่ต้องการขนในหน่วย ft 3/h, W คือความหนาแน่นของวัสดุในหน่วย lb/ft 3 , F คือ material factor หาจากขั้นตอนที่ 2

สำหรับสกรูลำเลียงในที่นี้ผมจะแทนค่าในสมการ hp = 10-6 (54 × 100 × 60 + 1500 × 40 × 100 × 4.0) = 24.3 แรงม้า (หรือประมาณ 18.1kW) สำหรับประสิทธิภาพของมอเตอร์คิดที่ 90% จะได้ 24.3/0.90 = 27 แรงม้า (20.1 กิโลวัตต์) จะพบปัญหาแล้วใช่หรือไม่เพราะหาซื้อมอเตอร์ขนาด 27 แรงม้าอาจไม่ได้ ดังนั้นแนะนำให้เลือกขนาด 30 แรงม้า (22.4kW) สำหรับอุปกรณ์ลำเลียงที่มีขนาด 6-in (152.4 มม.) คิดว่าน่าจะเหมาะสมดีนะ หรือว่าหากไม่พอใจอาจจะเลือกใหม่ที่มีขนาด 50 แรงม้า (37.3 กิโลวัตต์) หรือมากกว่านี้ก็ได้หากต้องการใช้กับอุปกรณ์ลำเลียงที่มีขนาดใหญ่กว่านี้แต่ควรจะใช้ผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ เนื่องจากมีการลงทุนขั้นเริ่มต้นที่สูงในขณะที่เราต้องการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน

การคำนวณที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ขั้นตอนนี้สำหรับการคำนวณ screw or spiral conveyors and feeders handling กับทุกวัสดุที่จะไหล โดยปกติ screw or spiral conveyor จะเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่มีระยะทางได้สูงถึง 200 ฟุต (60 เมตร) แต่จะต้องมีการออกแบบที่เป็นแบบเฉพาะพิเศษที่มีระยะทางมาก สกรูลำเลียงประเภทนี้สามารถวางเอียงได้ที่มีมุมสูงถึง 35° ทำมุมกับแนวราบ อย่างไรก็ตามความสามารถในการขนวัสดุจะลดลงเมื่อวางทำมุมเอียงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นความสามารถในการขนจะลดลงมากกว่า 10% ที่มุมเอียง 10° เทียบกับความสามารถในการขนแนวราบ และที่มุมเอียง 35° ความสามารถในการขนลดลงสูงถึง 78%

ความสามารถในการขนของ screw and spiral conveyors (ft 3/h) โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับความเร็วของเพลาที่หมุน (รอบต่อนาที) หากขนาดของก้อนวัสดุที่ใช้ลำเลียงมีขนาดเพิ่มขึ้นแนะนำให้ความเร็วการหมุนของเพลา (รอบต่อนาที) ลดลง และความสามารถในการขนของ screw and spiral conveyors ที่แสดงตามตารางที่ 1 คือแสดงความสามารถการขนของสกรูลำเลียงที่ความเร็วปกติของการขนวัสดุประเภทต่างๆ ของสกรูลำเลียง ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นยังสามารถนำไปใช้ได้กับสกรูที่มีระยะ short-pitch, variable-pitch, cut flights, ribbon, and paddle screws

เครติดข้อมูลเพิ่มเติม http://mhedesign.blogspot.com/2012/12/blog-post_8.html