ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต/บริการที่ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสถานประกอบการมีมากมาย ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจขาดการจัดการที่ดี ไม่มีเวลาในการติดตามการทำงาน (Time) หรือเกิดจากความเคยชินในการปฏิบัติงานโดยบางครั้งขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยงาน ขาดการออกแบบการทำงานที่ดี (Method)มีการออกแบบสถานที่ทำงานไม่เหมาะสม (Workplace and Environment) ทำให้งานล่าช้าและมีสิ่งบกพร่องเป็นจำนวนมาก (Defect) ขาดการดูแลอุปกรณ์ (หรือเครื่องจักร) ที่เหมาะสม (Equipment and Machine)ขาดการวางแผนการทำงานที่ดี มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่เหมาะสม (Material) มีระบบการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานและการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ในบริษัท บางครั้งอาจเกิดจากการขาดการเอาใจใส่ในการทำงานของพนักงาน (Mind) หรือความไม่เข้าใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ(Unity) ทั้งนี้ปัญหาทั้งหมดสามารถส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้เป็นอย่างมาก
บางครั้งผู้ประกอบการอาจรู้สึกว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานสับสน ขาดความเข้าใจและไม่เอาใจใส่ในการทำงาน (Spirit) ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของเงินได้ เพียงแค่ปรับวิธีการคิดและวิธีการทำงานใหม่ ก็สามารถลดต้นทุนได้ แต่ในบางครั้งกลับพบว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานกลับเข้าใจว่าผู้บริหารขาดความเข้าใจในเนื้องานอย่างถ่องแท้ โดยคิดว่าตนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานย่อมมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทำให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดความไม่เข้าใจ และส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานและขาดทิศทางในการทำงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ท้ายที่สุดก็ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

ติดตามรายรายละเอียดเพิ่ม คลิก

Post a Comment