ด้วย Japan Finance Corporation (JFC), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีกำหนดการจัดงาน 11th Thai – Japan Business Matching 2018

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการ
ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
• ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ
• ผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย

วิธีการจับคู่
• ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้
(ใช้เวลา 25 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 9 รอบ)